Det självklara valet när det plötsligt stannar

Var rädd om din garanti och sköt serviceintervallen,
ring och boka din service i tid hos oss.

Dataskyddspolicy

Vi på PL Hydraulik & Maskin AB strävar efter att på ett tydligt sätt skydda dina uppgifter och följa GDPR. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av PL Hydraulik & Maskin AB. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan, beställning, köp som du gör hos oss, genom användning av vår hemsida, Facebook, telefonsamtal eller vid möte.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

PL Hydraulik & Maskin AB (556821-8308), Rödsbacken 102, 829 61 Gnarp, Sverige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud Diana på telefon 076-7619121 eller via mail diana@plmaskin.se

Vilka personuppgifter behandlar vi

PL Hydraulik & Maskin AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via vår webbplats eller erhåller från en tredje part inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, bild, personnummer, kontakt- & adressuppgifter, personliga preferenser, telefonnummer etc.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster och produkter. När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. I de fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

PL Hydraulik & Maskin AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina person-uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats/facebook sida eller våra tjänster och/eller produkter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling. Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

PL Hydraulik & Maskin AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

PL Hydraulik & Maskin AB kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster, administration. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. PL Hydraulik & Maskin AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. PL Hydraulik & Maskin AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att PL Hydraulik & Maskin AB skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall PL Hydraulik & Maskin AB genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter.

Om du vill ändra vår hantering av dina uppgifter

Vill du ändra vår hantering av dina uppgifter och hur vi håller kontakt med dig, kontakta vårt dataskydds-ombud på diana@plmaskin.se och beskriv ditt ärende och vilka uppgifter du vill förändra, så som borttagande från affärsregister etc. Observera att du i och med borttagandet kan förlora värdefull information så som garantier eller andra avtalsbundna tjänster, då vi förlorar all spårbarhet till dig.

070-340 96 76 peter@plmaskin.se